Επικοινωνία | Sitemap            Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2024    
Νομοθεσία » Ελληνική Νομοθεσία  Αναζήτηση:  
Ελληνική Νομοθεσία
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Μια σειρά Νόμων, Υπουργικών Αποφάσεων κλπ διέπει το καθεστώς λειτουργίας της Κινητής Τηλεφωνίας στη χώρα μας, όπως μπορείτε να δείτε στον πίνακα που ακολουθεί και τα επισυναπτόμενα αρχεία. 

Ελληνικό Νομοθετικό Πλαίσιο

Στον τομέα των τηλεπικοινωνιών τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συνδρομητών και των εταιρειών προσδιορίζονται από τους ακόλουθους νόμους:

N. 4249/2014 Tροποποίηση ν.4053/2012 (άρθρο 126)
N.4070/2012

Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις 

Ν.4053/2012
ΦΕΚ 44/07-03-2012

Περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλων διατάξεων

Ν.3115/2003
(Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 47/Α/27-02-2003)

Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών

Ν.2774/1999
(Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ A287/22-12-1999) 

Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον τηλεπικοινωνιακό τομέα

Π.Δ. 47/2005 (ΦΕΚ Α΄64/10/03/2005) Διαδικασίες καθώς και τεχνικές και οργανωτικές εγγυήσεις για την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών και για τη διασφαλισή του.

 

Νομικό Πλαίσιο για την Αδειοδότηση Κεραιών  

 

Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ Α 167/ 30/10/2019 Νόμος Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις. 
Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α 209/ 21/09/11 Νόμος για Περιβαλλοντική Αδειοδότηση "Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διαταξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος" 
Ν. 2801/2000 (ΦΕΚ Α 46/ 3/03/2000 Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιοτήτων Υπουργείου Μεταφορών

ΚΥΑ 198015/ΕΥΠΕ-ΥΠΕΚΑ
(ΦΕΚ Β/1510/4-5-12)

ΚΥΑ «Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) για Σταθμούς Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας (Ομάδα 12/α.α 6 Β)

ΚΥΑ 11926/261
(ΦΕΚ Β/453/22-3-11)

Ειδική διαδικασία αδειοδότησης στην οποία υπάγεται η εγκατάσταση Τυποποιημένων Κατασκευών Κεραιών

ΑΠ ΕΕΤΤ 629/9/17-11-11

Κανονισμός καθορισμού των επιμέρους διαδικασιών και των απαιτούμενων δικαιολογητικών στο πλαίσιο της διαδικασίας αδειοδότησης τυποποιημένων κατασκευών κεραιών, κατ’ εφαρμογή της κοινής υπουργικής απόφασης αριθ. 11926/261(ΦΕΚ 453/Β’/22.3.2011)

ΚΥΑ 13913/319/2012
(ΦΕΚ Β΄862)

Εγκαταστάσεις Μικρών Σταθμών και Κατασκευών Κεραιών Χαμηλής Όχλησης, εξαιρούμενες από την αδειοδότηση σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 29 του Ν. 4053/2012

ΥΑ 17734/390/12-4-2011 

ΥΑ Υπ Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων "Μικρές Τυποποιημένες Κατασκευές Κεραιών"

ΥΑ 7557/136/2012
(ΦΕΚ Β΄306)

"Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 17734/390/12−04−2011 απόφασης του Υφυπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων με θέμα “Μικρές Τυποποιημένες Κατασκευές Κεραιών”

ΚΥΑ 15931/596
(ΦΕΚ Β/592/1-4-09)

"Όροι και προϋποθέσεις για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων που υποστηρίζουν κατασκευές κεραιών"

ΚΥΑ 53571/3839/2000
(ΦΕΚ Β΄1105/ 2000)

 "Μέτρα προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία κεραιών εγκατεστημένων στην ξηρά"

 

Linkedin
Copyright 2009 - 2016 Ένωση Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας   |  Δήλωση Προστασίας Δεδομένων  |  Όροι Χρήσης